Pszczyniak - NEWS Pszczyniak - Informacje, Opinie, Wydarzenia http://www.pszczyniak.pl/ Cyrk Warszawa w Pszczynie Sun, 15 Apr 2012 11:20:22 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=826 <p>Z nowym atrakcyjnym programem przybywa Cyrk Warszawa pod dyrekcj&#261; Georgia Petkow. Cyrk Warszawa to cyrk z tradycjami - istnieje od 1947 roku. W tym sezonie prezentuje mi&#281;dzynarodowe widowisko z udzia&#322;em wybitnych artyst&oacute;w z Bu&#322;garii, Ukrainy, Rosji i Polski.</p> Rusza zielona fala na DK1 Tue, 13 Dec 2011 17:39:14 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=825 <p>W &#347;rod&#281; 14 grudnia odb&#281;dzie si&#281; odbi&oacute;r wykonanych prac zwi&#261;zanych z przygotowaniem i wprowadzeniem synchronizacji sygnalizacji &#347;wietlnych, czyli tzw. "zielonej fali&rdquo; na pszczy&#324;skim odcinku DK nr 1.</p> Obchody rocznicy stanu wojennego Tue, 13 Dec 2011 17:36:54 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=824 <p>Od uroczystej mszy &#347;w. w ko&#347;ciele pw. Podwy&#380;szenia Krzy&#380;a &#346;wi&#281;tego w Pszczynie rozpocz&#281;&#322;y si&#281; obchody 30. rocznicy stanu wojennego. W uroczysto&#347;ciach udzia&#322; wzi&#281;li burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz starosta pszczy&#324;ski Pawe&#322; Sadza.</p> VIII Jarmark Świąteczny otwarty Tue, 13 Dec 2011 17:34:14 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=823 <p>W sobot&#281; 10 grudnia ruszy&#322; VIII Pszczy&#324;ski Jarmark &#346;wi&#261;teczny. Oryginalne prezenty, regionalne wyroby kulinarne, &#347;wi&#261;teczne ozdoby &ndash; to m.in. znajdziemy na stoiskach, natomiast na scenie zaplanowano koncerty &#347;wi&#261;teczne.</p> Spotkanie w sprawie stajni Tue, 13 Dec 2011 17:30:10 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=822 <p>W &#347;rod&#281; 7 grudnia w Urz&#281;dzie Miejskim w Pszczynie odby&#322;o si&#281; spotkanie z udzia&#322;em marsza&#322;ka wojew&oacute;dztwa &#347;l&#261;skiego Adama Matusiewicza w celu om&oacute;wienia spraw zwi&#261;zanych ze zbli&#380;aj&#261;cym si&#281; zako&#324;czeniem prac nad rewitalizacj&#261; zabytkowych budynk&oacute;w dawnych stajni ksi&#261;&#380;&#281;cych.</p> Potrącona przy schodzeniu z zebry Tue, 13 Dec 2011 17:26:52 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=821 <p>Pszczy&#324;scy str&oacute;&#380;e prawa ustalaj&#261; dok&#322;adne okoliczno&#347;ci dzisiejszego zdarzenia drogowego, w wyniku kt&oacute;rego 50-letnia mieszkanka Czarkowa trafi&#322;a do szpitala. Kobieta przechodz&#261;c przez przej&#347;cie dla pieszych na ul. Dworcowej w Pszczynie zosta&#322;a potr&#261;cona prze Citroena Yumpy. Zar&oacute;wno kierowca jak i piesza byli trze&#378;wi w chwili zdarzenia.</p> Z wizytą u przedszkolaków z Jankowic Tue, 13 Dec 2011 16:51:51 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=820 <p>Jak bezpiecznie przej&#347;&#263; przez jezdni&#281;. W jakich miejscach nie wolno si&#281; bawi&#263;, oraz jak zachowa&#263; si&#281; w sytuacjach niebezpiecznych. To tylko niekt&oacute;re wiadomo&#347;ci, jakie policjanci z Pszczyny przekazali milusi&#324;skim z Jankowic.</p> Otwarcie siedziby Nadleśnictwa Kobiór Tue, 06 Dec 2011 09:53:58 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=819 <p>Siedziba Nadle&#347;nictwa Kobi&oacute;r zosta&#322;a przeniesiona do Piasku. Niebawem le&#347;nicy przeprowadz&#261; si&#281; do nowego budynku. Zanim jednak rozpoczn&#261; prac&#281;, now&#261; siedzib&#281; zaprezentowano przyby&#322;ym go&#347;ciom.</p> Podziękowania dla wolontariuszy Tue, 06 Dec 2011 09:41:57 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=818 <p>5 grudnia obchodzony jest Mi&#281;dzynarodowy Dzie&#324; Wolontariusza. Z tej okazji w niedziel&#281; 4 grudnia w Pszczy&#324;skim Centrum Kultury odby&#322; si&#281; koncert dedykowany wolontariuszom gminy Pszczyna.</p> Św. Mikołaj w Pszczynie Tue, 06 Dec 2011 09:38:28 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=817 <p>We wtorek 6 grudnia o godz. 16.00 na pszczy&#324;skim rynku budzimy &#347;w. Miko&#322;aja. Godzin&#281; p&oacute;&#378;niej r&oacute;wnie&#380; na rynku rozpocznie si&#281; spotkanie pszczy&#324;skich imiennik&oacute;w &#347;w. Miko&#322;aja.</p> Mecze Euro 2012 na pszczyńskim rynku? Thu, 01 Dec 2011 09:50:17 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=816 <p>Pszczy&#324;scy kibice b&#281;d&#261; mogli mecze EURO 2012 ogl&#261;da&#263; na pszczy&#324;skim rynku. Burmistrz Pszczyny zdecydowa&#322; o rozpisaniu przetargu na wynajem cz&#281;&#347;ci rynku. Dzier&#380;awca w okresie turnieju EURO 2012 zagwarantuje pokaz mecz&oacute;w na telebimie o min. powierzchni 6 m<sup>2</sup>.</p> Kradzieże kawy i ropy: są juz pierwsze zarzuty Tue, 29 Nov 2011 17:22:24 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=815 <p>Pszczy&#324;scy policjanci ustalili i zatrzymali dw&oacute;ch m&#281;&#380;czyzn, kt&oacute;rym zarzuca si&#281; kradzie&#380;e paliwa, artyku&#322;&oacute;w spo&#380;ywczych i zniewa&#380;enie funkcjonariuszy. &#346;ledczy zapowiadaj&#261;, &#380;e to nie koniec ich prawnych problem&oacute;w, bowiem sprawa ma charakter rozwojowy.</p> Statuetka Żubra Starosty Pszczyńskiego dla Con Fuoco Tue, 29 Nov 2011 10:43:37 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=814 <p>W sobot&#281; 26 listopada br. podczas uroczystych obchod&oacute;w 20-lecia Pszczy&#324;skiego Zespo&#322;u Kameralnego &bdquo;Con Fuoco&rdquo; w uznaniu za d&#322;ugoletni&#261; dzia&#322;alno&#347;&#263; oraz krzewienie kultury regionu i promocj&#281; Ziemi Pszczy&#324;skiej w kraju i zagranic&#261; starosta pszczy&#324;ski&nbsp; wyr&oacute;&#380;ni&#322; Zesp&oacute;&#322; Statuetk&#261; &#379;ubra Starosty Pszczy&#324;skiego.</p> Piątki ze Starostą Pszczyńskim - ZSE Tue, 29 Nov 2011 10:10:19 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=813 <p>25 listopada br. starosta pszczy&#324;ski Pawe&#322; Sadza go&#347;cili m&#322;odzie&#380; z Zespo&#322;u Szk&oacute;&#322; Ekonomicznych w Pszczynie, kt&oacute;ra odwiedzi&#322;a Starostwo Powiatowe w Pszczynie w ramach akcji &bdquo;Pi&#261;tki ze Starost&#261; Pszczy&#324;skim&rdquo;.</p> Koncert dedykowany wolontariuszom Tue, 29 Nov 2011 10:02:28 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=812 <p>5 grudnia obchodzony jest Mi&#281;dzynarodowy Dzie&#324; Wolontariusza. Z tej okazji w najbli&#380;sz&#261; niedziel&#281; 4 grudnia o godz. 17.00 w Pszczy&#324;skim Centrum Kultury odb&#281;dzie si&#281; koncert dedykowany wolontariuszom gminy Pszczyna. Wst&#281;p wolny.</p> Nie reagujesz - akceptujesz! Thu, 24 Nov 2011 11:02:00 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=811 <p>21 wrze&#347;nia ruszy&#322;a nowa&nbsp; kampania spo&#322;eczna &bdquo;Nie reagujesz &ndash; akceptujesz!&rdquo;, obejmuj&#261;ca mieszka&#324;c&oacute;w wojew&oacute;dztwa &#347;l&#261;skiego. Jej za&#322;o&#380;enia zaprezentowane zosta&#322;y podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Komendzie Wojew&oacute;dzkiej Policji w Katowicach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich podmiot&oacute;w zaanga&#380;owanych w przygotowanie i realizacj&#281;. Honory gospodarza pe&#322;ni&#322; insp. Jaros&#322;aw Szymczyk - I Zast&#281;pca Komendanta Wojew&oacute;dzkiego Policji w Katowicach.</p> Fałszywy alarm bombowy Wed, 23 Nov 2011 23:29:45 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=810 <p>Kilka minut po godzinie 10.00 dy&#380;urny pszczy&#324;skiej policji odebra&#322; informacj&#281; o pod&#322;o&#380;eniu bomby w s&#261;dzie przy ulicy Bogedaina. Na szcz&#281;&#347;cie okaza&#322;o si&#281;, &#380;e by&#322; to fa&#322;szywy alarm.</p> Kandydaci na członków Komisji Konkursowych Wed, 23 Nov 2011 23:27:18 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=809 <p>Poni&#380;ej publikujemy list&#281; kandydat&oacute;w na cz&#322;onk&oacute;w Komisji Konkursowych opiniuj&#261;cych oferty w konkursach ofert na realizacj&#281; zada&#324; publicznych na terenie gminy Pszczyna w latach 2012 - 2016.</p> Projekt studium do ponownego wglądu Tue, 22 Nov 2011 15:57:31 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=808 <p>A&#380; 604 uwagi wp&#322;yn&#281;&#322;y do projektu zmiany studium uwarunkowa&#324; i kierunk&oacute;w zagospodarowania gminy Pszczyna. Oko&#322;o 70% z nich burmistrz rozstrzygn&#261;&#322; pozytywnie. Mi&#281;dzy innymi z tego wzgl&#281;du &ndash; du&#380;ych zmian w pierwotnym kszta&#322;cie studium &ndash; od &#347;rody 23 listopada do 4 stycznia 2012 r. projekt zmiany studium b&#281;dzie ponownie wy&#322;o&#380;ony do publicznego wgl&#261;du.</p> Spotkanie organizacji pozarządowych Tue, 22 Nov 2011 15:56:23 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=807 <p>Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz&#261;dowych na spotkanie informacyjno-integracyjne, kt&oacute;re odb&#281;dzie si&#281; w poniedzia&#322;ek 12 grudnia br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urz&#281;du Miejskiego w Pszczynie.</p> Zakończono prace na ul. Bieruńskiej Mon, 21 Nov 2011 15:55:03 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=806 <p>Zako&#324;czy&#322; si&#281; remont ul. Bieru&#324;skiej w Pszczynie, kt&oacute;ry zak&#322;ada&#322; wymian&#281; nawierzchni oraz budow&#281; nowego chodnika. Prace budowlane rozpocz&#281;&#322;y si&#281; na pocz&#261;tku wrze&#347;nia. W kosztach inwestycji, kt&oacute;re wynios&#322;y 800 tys. z&#322; partycypowa&#322;y Urz&#261;d Miejski w Pszczynie oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie. W najbli&#380;szych dniach prowadzone b&#281;d&#261; prace zwi&#261;zane z uporz&#261;dkowaniem terenu.</p> Con fuoco ma już 20 lat Mon, 21 Nov 2011 15:53:00 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=805 <p>Jubileuszowy koncert Pszczy&#324;skiego Zespo&#322;u Kameralnego &bdquo;Con fuoco&rdquo; zgromadzi&#322; w ko&#347;ciele pw. Wszystkich &#346;wi&#281;tych wielu przyjaci&oacute;&#322; i sympatyk&oacute;w, kt&oacute;rzy od 20 lat uczestnicz&#261; w wa&#380;nych dla zespo&#322;u wydarzeniach. W tym czasie Zesp&oacute;&#322; Kameralny pod dyrekcj&#261; Katarzyny Machnik wyst&#261;pi&#322; z licznymi koncertami w kraju i za granic&#261;, zdoby&#322; wiele nagr&oacute;d i wyr&oacute;&#380;nie&#324;.</p> Strategia na półmetku Fri, 18 Nov 2011 15:51:53 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=804 <p>Prace nad strategi&#261; promocji Pszczyny przekroczy&#322;y p&oacute;&#322;metek. W ci&#261;gu ostatnich dw&oacute;ch miesi&#281;cy przeprowadzono badanie ankietowe mieszka&#324;c&oacute;w miasta, zebrano kilkadziesi&#261;t ankiet, zorganizowano spotkania i cykl rozm&oacute;w konsultacyjnych.</p> Targi Edukacyjne Thu, 17 Nov 2011 15:50:09 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=803 <p>Dzisiaj w hali Powiatowego O&#347;rodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie odbywaj&#261; si&#281; &bdquo;III Targi Edukacyjne Powiatu Pszczy&#324;skiego&rdquo;. Impreza skierowana jest do przysz&#322;orocznych maturzyst&oacute;w oraz uczni&oacute;w, kt&oacute;rzy egzamin dojrza&#322;o&#347;ci zdawa&#263; b&#281;d&#261; w 2013 r.</p> Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży Thu, 17 Nov 2011 15:49:07 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=802 <p>W dniach 14-15 listopada w sali OSP w Wi&#347;le Wielkiej przeprowadzone zosta&#322;y kolejne bezp&#322;atne warsztaty kulinarne &ldquo;Junior gotuje, Senior degustuje &ndash; kuchnia lokalna &#322;&#261;czy pokolenia&rdquo;, skierowane do dzieci i m&#322;odzie&#380;y. Imprez&#281; zorganizowa&#322;o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia&#322;ania "Ziemia Pszczy&#324;ska". Projekt by&#322; wsp&oacute;&#322;finansowany ze &#347;rodk&oacute;w Programu Rozwoju Obszar&oacute;w Wiejskich na lata 2007-2013.</p> Działalność ARiPZP nagrodzona Wed, 16 Nov 2011 15:47:58 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=801 <p>Pokazowa Zagroda &#379;ubr&oacute;w w&#347;r&oacute;d trzech najlepszych o&#347;rodk&oacute;w edukacji ekologicznej w wojew&oacute;dztwie &#347;l&#261;skim. W poniedzia&#322;ek, 14 listopada podczas uroczystej gali laureatom konkursu &bdquo;Eko Edu&rdquo; zorganizowanego przez Wojew&oacute;dzki Fundusz Ochrony &#346;rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wr&#281;czono nagrody.</p> Musica da Chiesa Tue, 15 Nov 2011 15:46:43 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=800 <p>Ju&#380; po raz &oacute;smy w pszczy&#324;skich &#347;wi&#261;tyniach na star&oacute;wce zabrzmi w listopadowe trzy wieczory muzyka kameralna. Pszczy&#324;skie Towarzystwo Muzyczne &bdquo;Con fuoco&rdquo; zaprasza w dniach 18-20 listopada na coroczny Festiwal &bdquo;Musica da Chiesa&rdquo;.</p> Złoty medal dla Wandy Brzęczek Tue, 15 Nov 2011 15:44:10 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=799 <p>Piekarnia-Cukiernia Brz&#281;czek &#347;wi&#281;tuje 40 lat istnienia. Z tej okazji Pani Wanda Brz&#281;czek odebra&#322;a z&#322;oty medal imienia Jana Kili&#324;skiego za zas&#322;ugi dla rzemios&#322;a polskiego. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol wr&#281;czy&#322; w&#322;a&#347;cicielom firmy statuetk&#281; autorstwa pszczy&#324;skiego artysty Jerzego Beceli.</p> Burmistrz i starosta uhonorowani medalami Mon, 14 Nov 2011 15:44:05 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=798 <p>Zarz&#261;d G&#322;&oacute;wny Zwi&#261;zku Kombatant&oacute;w RP i By&#322;ych Wi&#281;&#378;ni&oacute;w Politycznych w Warszawie nada&#322; medal &bdquo;Za Wybitne Zas&#322;ugi dla ZKRPiBWP&rdquo;&nbsp; Dariuszowi Skrobolowi, burmistrzowi Pszczyny, Paw&#322;owi Sadzy, staro&#347;cie pszczy&#324;skiemu, oraz Janowi Foksowi, prezesowi Zarz&#261;du Ko&#322;a Miejskiego w Pszczynie ZKRPiBWP.</p> Obchody Narodowego Święta Niepodległości Mon, 14 Nov 2011 15:42:04 +0200 http://www.pszczyniak.pl/news.php?id_news=797 <p>Od uroczystej mszy &#347;w. w&nbsp; intencji Ojczyzny oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w ko&#347;ciele pw. Wszystkich &#346;wi&#281;tych w Pszczynie rozpocz&#281;to uroczyste obchody Narodowego &#346;wi&#281;ta Niepodleg&#322;o&#347;ci.</p>